Từ vựng tiếng Anh

Năm 1930, Charles Kay Ogden đã tạo ra tiếng Anh căn bản (850 từ). Các danh sách khác bao gồm:

  • tiếng Anh đơn giản hóa (1000 từ)
  • tiếng Anh đặc biệt (1500 từ).

2000 từ tần số cao trong Danh sách Dịch vụ Tổng hợp (General Service List) biên soạn bởi Michael West từ ngữ liệu 5.000.000 từ, đã được sử dụng để tạo ra một số văn bản đọc phù hợp với người học tiếng Anh.

Biết 2.000 từ tiếng Anh, một người có thể hiểu được khá nhiều tiếng Anh, và thậm chí đọc rất nhiều tài liệu đơn giản mà không gặp vấn đề.

Dưới đây là danh sách các từ vựng theo từng chủ đề (dùng công cụ tìm kiếm để truy cập nhanh hơn)

Back to top button